บทวิเคราะห์:ความเปลี่ยนแปลงของประเทศจีนใน 30 ปีที่ผ่านมา

(People's Daily Online)วันพุธ 28 ธันวาคม 2022

ศาสตราจารย์กิตติคุณ พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรและชีววิทยา  ปี 2543 ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์พีเพิลส์ เดลี ที่กรุงเทพมหานครว่า ได้ไปเมืองจีนมาหลายครั้ง ครั้งแรกไปเมื่อ 30 ปีที่แล้ว ขณะนั้นไปสอนเรื่องการผสมเทียมในโคเนื้อโดยใช้น้ำเชื้อแช่แข็ง  ครั้งหลังๆที่ไปเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก แล้วก็เห็นความเจริญเติบโตขึ้นมา อีก 10 ปีที่ผ่านมาไปอีกก็เห็นความเปลี่ยนแปลงมาก เรียกว่าชนิดก้าวกระโดดหรือว่าทรานส์ฟอเมชั่น(transformation)ก็ได้

ประเทศจีนพยายามดำเนินการตามเส้นทางสายไหม เชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ  โดยการนำการเดินทางเป็นแนวทาง  ประเทศใดประเทศหนึ่งในโลกนี้ ทำอะไรประเทศเดียวคงไม่ไหว ต้องร่วมคิดร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบด้วยกัน เพื่อให้เราทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติและมีความสุขด้วยกัน