นายกฯ จีนจัดการประชุมคณะรัฐมนตรี

(CRI)วันจันทร์ 30 มกราคม 2023

วันที่ 28 มกราคม นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีของจีนเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี มีคำสั่งให้ความสำคัญกับงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวอย่างมั่นคงของการดำเนินงานทางเศรษฐกิจในช่วงต้นปี เตรียมการทำนาในช่วงฤดูใบไม้ผลิเพื่อวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการเก็บเกี่ยวของอาหารและมีอุปทานที่มั่นคงของสินค้าเกษตรที่สำคัญ ตลอดจนสั่งให้เร่งการฟื้นตัวของการบริโภคและการรักษาเสถียรภาพของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อใช้เป็นแรงกระตุ้นเศรษฐกิจ

ประชุมยังชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจในปัจจุบันยังคงฟื้นตัวและมีแนวโน้มการเติบโต ทุกภาคส่วนต้องดำเนินตามแผนงานของคณะกรรมการกลางพรรคฯ และคณะรัฐมนตรี ดำเนินการตามเจตนารมณ์ของการประชุมงานเศรษฐกิจส่วนกลาง รักษาเสถียรภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ การมีงานทำ และราคาสินค้า และทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าไปในจังหวะที่เหมาะสม ปฏิบัติตามชุดนโยบายและมาตรการเพื่อรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ ส่งเสริมการก่อสร้างโครงการสำคัญ การเปลี่ยนรุ่นของอุปกรณ์ต่างๆ ดำเนินนโยบายการลดและการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไป คุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของภาคเอกชน ส่งเสริมให้เศรษฐกิจแพลตฟอร์มต่างๆ พัฒนาไปด้วยดี ส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ กลับมาฟื้นฟูการผลิตและการทำงานหลังเทศกาลตรุษจีน

ที่ประชุมยังชี้ให้เห็นว่าแผนงานในแต่ละปีเริ่มต้นจากฤดูใบไม้ผลิ เพื่อไม่ให้พลาดฤดูทำนา ควรเตรียมการไถนาและเตรียมการในฤดูใบไม้ผลิให้ดี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเตรียมการอย่างครอบคลุมในต้นเดือนกุมภาพันธ์และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน

ประการแรก บริหารนาข้าวสาลีและเรพซีให้ดี ป้องกันภัยแล้ง ความหนาวเย็นในต้นฤดูใบไม้ผลิ ป้องกันแมลงศัตรูพืชและภัยพิบัติอื่นๆ อย่างทันท่วงที

ประการที่สอง กำหนดเป้าหมายการผลิตธัญาหารและเมล็ดพืชน้ำมันในภูมิภาคต่างๆ โดยเร็วที่สุด กำหนดพื้นที่ปลูกในฤดูใบไม้ผลิ และทำให้พื้นที่ปลูกถั่วเหลืองมีเสถียรภาพ

ประการที่สาม จัดสรรขนส่งวัสดุการเกษตรข้ามภูมิภาค สนับสนุนให้เกษตรกรเตรียมเมล็ดพันธุ์และปุ๋ย ประการที่สี่ ดำเนินนโยบายต่างๆ เช่น กำหนดราคาซื้อขั้นต่ำและการอุดหนุนผู้ผลิต เพิ่มการสนับสนุนการปลูกถั่วเหลือง เพิ่มความกระตือรือร้นของเกษตรกรและส่งเสริมการผลิตเพื่อสร้างรายได้

ที่ประชุมยังระบุด้วยว่าต้องรับมือกับปัญหาอุปสงค์ที่ไม่เพียงพอ ส่งเสริมการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของการบริโภคเพราะเป็นกำลังขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจ ยืนหยัดในการขยายเปิดสู่ภายนอก ส่งเสริมความมั่นคงและคุณภาพของการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ โดยมีมาตรการดังต่อไปนี้

ประการแรก ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามนโยบายการบริโภค เพิ่มการปล่อยเงินกู้เพื่อบริโภคอย่างเหมาะสม จัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคที่หลากหลาย และส่งเสริมการฟื้นตัวของการบริโภคแบบสัมผัส

ประการที่สอง ปฏิบัติตามนโยบายระดับชาติขั้นพื้นฐานสำหรับการเปิดสู่ภายนอก พยายามรักษาเสถียรภาพการค้าระหว่างประเทศ สนับสนุนบริษัทต่างๆ เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศและต่างประเทศ ปฏิบัติตามนโยบายคืนภาษีการส่งออก ปล่อยเงินกู้ การประกันสินเชื่อเป็นต้น รักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินหยวนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสมดุล ขยายการนำเข้า

ประการที่สาม ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศอย่างแข็งขัน ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามรายการอุตสาหกรรมใหม่ที่ส่งเสริมให้มีการลงทุนจากต่างประเทศ สนับสนุนให้รัฐบาลท้องถิ่นดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ ใช้มาตรการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลที่จำเป็นต้องเข้าออกประเทศ และเร่งให้โครงการลงจากทุนต่างประเทศที่สำคัญเริ่มก่อสร้างโดยเร็ว