นโยบายกระตุ้นการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของจีน

(People's Daily Online)วันอังคาร 31 มกราคม 2023


ชาวบ้านจับจ่ายซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองเหลียนหยุนกัง มณฑลเจียงซู (ภาพจากไชน่าเดลี่/ซื่อ เหวย)

นโยบายสนับสนุนทางการเงิน

กระทรวงการคลังจะมุ่งดำเนินการใน 5 ด้าน ได้แก่ ประการแรก จะปรับปรุงนโยบายการสนับสนุนด้านภาษีเพื่อบรรเทาความยุ่งยากของหน่วยงาน ประการที่สอง จะเสริมสร้างการประสานงานทรัพยากรของรัฐบาล โดยรวมและเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลอย่างเหมาะสม ประการที่สาม จะปรับปรุงโครงสร้างการใช้จ่ายอย่างจริงจังและปรับปรุงประสิทธิภาพของประเทศ ประการที่สี่ จะทำให้ทรัพยากรทางการเงินระหว่างภูมิภาคมีความเท่าเทียวกันและส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน และประการสุดท้ายจะคุมเข้มวินัยทางการเงินและป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

นโยบายการเงิน

ธนาคารประชาชนจีนซึ่งเป็นธนาคารกลางของจีนกล่าวว่านโยบายการเงินที่รอบคอบจะแม่นยำ ทรงพลัง และจะเพิ่มการสนับสนุนทางการเงินสำหรับอุปสงค์และอุปทานภายในประเทศ ดังนี้ ประการแรก จะสนับสนุนการฟื้นตัวและการเติบโตของการบริโภคและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและโครงการที่สำคัญของประเทศ ประการที่สอง จะปฏิบัติต่อหน่วยงานภาคเอกชนทุกประเภทอย่างเท่าเทียมกันและแนะนำสถาบันการเงินในการแก้ปัญหาทางการเงินเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจขนาดย่อมและขนาดเล็ก ประการที่สาม จะใช้แผนฟื้นฟู 16 จุดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่เข้มแข็งและมั่นคงของตลาดอสังหาริมทรัพย์

นโยบายส่งเสริมการบริโภคและการลงทุน

คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติกล่าวว่าจีนจะยังคงยึดมั่นในหลักการที่ว่าเงินทุนและปัจจัยการผลิตเป็นไปตามโครงการ ใช้เงินทุนทุกประเภทอย่างคุ้มค่า และส่งเสริมการปกป้องปัจจัยการผลิต เช่น ที่ดิน พลังงาน และการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จีนเสนอโครงการสำคัญ 102 โครงการในแผนพัฒนาเศรษฐกกิจและสังคมแห่งชาติ หรือแผนห้าปี ฉบับที่ 14 (2021-2025) ซึ่งรวมถึงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและความเป็นกลางทางคาร์บอน ควรดำเนินการอย่างรัดกุมและเป็นระเบียบเรียบร้อยประเทศจีนจะสร้างเสถียรภาพในการบริโภครถยนต์และสินค้าขนาดใหญ่อื่นๆ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการก่อสร้างและการยกระดับที่จอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เร่งการติดตั้งระบบ 5 จี และโครงสร้างพื้นฐานใหม่อื่นๆ และเร่งการก่อสร้างแท่นชาร์จและอุปกรณ์ต่างๆ

กัว ซู่ชิง (Guo Shuqing) ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการธนาคารและการประกันภัยจีนกล่าวว่าจีนจะส่งเสริมให้การบริโภคบริการที่เกี่ยวกับชีวิตฟื้นตัว จีนจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เป็นที่ต้องการของตลาดให้มากขึ้นและส่งเสริมการบริโภคที่อยู่อาศัย จะส่งเสริมสนับสนุนทางการเงินอย่างครอบคลุมสำหรับการใช้บริการในด้านสำคัญๆ เช่น การศึกษา วัฒนธรรม กีฬา และความบันเทิง


คนงานกำลังตัดชิ้นส่วนเหล็กที่ไซต์ก่อสร้างโครงการอาคารผู้โดยสาร 3บีท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย
ในเมืองฉงชิ่ง ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 (ภาพจากซินหัว)

นโยบายสนับสนุนของเอกชน

คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติกล่าวว่าจีนจะนำระบบรายการข้อจำกัดและข้อห้ามมาใช้อย่างรอบคอบเพื่อการเข้าถึงตลาด และให้กฎ สิทธิ และโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับวิสาหกิจเอกชนทุกประเภท จะสนับสนุนองค์กรเอกชนอย่างเต็มที่ในการสร้างแพลตฟอร์มสำหรับนวัตกรรมระดับสูงและการนำความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในเชิงพาณิชย์ สนับสนุนและชี้แนะให้หน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมในโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ตลอดจนแนะนำนโยบายและมาตรการสนับสนุน ขับเคลื่อนให้ชนบทมีวิตชีวาในชนบท

จีนจะให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรเอกชนมากขึ้น ให้รายละเอียดและดำเนินนโยบายลดภาษีและค่าธรรมเนียมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมการบริการ ตลอดจนแบ่งเบาภาระในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกับวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดเล็ก ซึ่งส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินสำหรับภาคเอกชนและเร่งการดำเนินการเป็นพิเศษเกี่ยวกับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินของรัฐ

นโยบายสนับสนุนระบบอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า จีนเสนอให้เร่งพัฒนาระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ โดยจะดำเนินโครงการเพื่อสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ รวมตำแหน่งผู้นำของรถยนต์พลังงานใหม่และอุตสาหกรรมที่ได้เปรียบอื่นๆ ปรับปรุงการกระจายตัวของปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมอื่นๆ และส่งเสริมการพัฒนาภาคการผลิตให้มีระดับไฮเอนด์ อัจฉริยะ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จีนจะส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงยุทธศาสตร์ในระดับชาติ และจะผนวกอุตสาหกรรมบริการสมัยใหม่เข้ากับการผลิตขั้นสูงและการเกษตรสมัยใหม่ โดยจะพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัยและส่งเสริมเป้าหมายคาร์บอนคู่ในการบรรลุการปล่อยคาร์บอนในระดับสูงสุดก่อนปี พ.ศ. 2573 และบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนก่อนปี พ.ศ.2603

จีนจะสนับสนุนให้มณฑลอุตสาหกรรมหลักเป็นผู้นำ สนับสนุนภาคกลางและภาคตะวันตกในการยอมรับการย้ายฐานอุตสาหกรรม และสนับสนุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการสร้างความก้าวหน้าใหม่ด้านการฟื้นฟูการผลิต จีนจะสร้างเสถียรภาพให้กับการบริโภครถยนต์และสินค้าสำคัญอื่นๆ สนับสนุนองค์กรต่างๆ ในการยกระดับอุปกรณ์และเทคโนโลยี และให้บริการที่ดีขึ้นสำหรับโครงการการผลิตที่สำคัญที่ได้รับทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ จะส่งเสริมกองทุนการลงทุนอย่างเต็มที่และส่งเสริมการใช้ทุนส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มทรัพยากรการผลิต


โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฝูชิง มณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีน (ภาพจากซินหัว)

นโยบายที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนต่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าจีนจะสนับสนุนผู้ประกอบการค้าต่างชาติให้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ นอกจากนี้ยังจะทำให้งานแสดงสินค้าสำคัญๆ ประสบความสำเร็จ เช่น งานแสดงสินค้านำเข้าและส่งออกของจีนหรืองานแคนตันแฟร์ ส่งเสริมการลงทุนและคำเรียกร้องให้จัดนิทรรศการจากผู้ซื้อในต่างประเทศ และเป็นแนวทางให้องค์กรต่างๆ มีการประกันการส่งออกอย่างเต็มที่ จีนจะแนะนำองค์กรต่างๆ ให้ใช้ประโยชน์จากนโยบายการเงินและการจ้างงานแบบมีส่วนร่วม และจะเพิ่มการสนับสนุนสินเชื่อสำหรับองค์กรการค้าต่างประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดเล็ก

จีนจะยังคงขยายการเข้าถึงตลาดสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศ ให้หลักประกันในการปฏิบัติต่อวิสาหกิจต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในจีน เสริมสร้างการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของนักลงทุนต่างชาติ สร้างเงื่อนไขที่สะดวกมากขึ้นสำหรับนักลงทุนต่างชาติในการมาลงทุนในจีน และมุ่งมั่นที่จะสร้างตลาด- สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มุ่งเน้นให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นสากล

นโยบายที่เข้มแข็งในการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญ

คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติกล่าวว่าจีนจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับการคาดการณ์ความเสี่ยงและการกำหนดกลยุทธ์ รักษาตลาดธัญพืชให้มีเสถียรภาพ และรับประกันการจัดหาพลังงานและทรัพยากร พร้อมกับการมุ่งแนะนำหน่วยงานต่างๆให้เข้าสู่ตลาดการจัดซื้อ ให้มีการประกาศราคาขั้นต่ำทันที โดยจะปรับปรุงระบบการติดตามและเตือนภัยล่วงหน้ารูปแบบใหม่ ติดตามประสิทธิภาพของตลาดอาหาร พลังงาน และทรัพยากรอย่างใกล้ชิดทั้งในและต่างประเทศ และทำให้ตลาดมีเสถียรภาพ

ในแง่ของความมั่นคงด้านพลังงาน จีนจะส่งเสริมการวางแผนและการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าข้ามมณฑล เพิ่มการผลิตและจัดหาน้ำมันและก๊าซ เร่งการสร้างเครือข่ายท่อส่งน้ำมันและก๊าซ และเพิ่มความสามารถในการสำรอง มีแผนที่จะปรับและเพิ่มประสิทธิภาพการผสมพลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานลมและการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ ประสานงานการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำและการปกป้องระบบนิเวศ พัฒนาพลังงานนิวเคลียร์อย่างแข็งขันที่เน้นทั้งความปลอดภัยและเป็นระเบียบ ส่งเสริมโครงการพลังงานเพื่อการดำรงชีวิตของผู้คน และเร่งพัฒนาตลาดไฟฟ้าโดยรวมของประเทศ