คณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนรายงานการทำงาน

(CRI)วันพฤหัสบดี 09 มีนาคม 2023

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม หลังได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 13 นายลี่ จ้านซู ประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน รายงานการทำงานของคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนต่อการประชุมคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 14 ครั้งที่ 1 โดยได้ทบทวนงานหลักในปีที่ผ่านมาและห้าปีที่ผ่านมา รวมทั้งเสนอข้อเสนอแนะสำหรับการทำงานในปีหน้า

รายงานระบุว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนได้ผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ตรากฎหมาย 47 ข้อ แก้ไขกฎหมาย 111 ครั้ง ตีความกฎหมาย วินิจฉัย และลงมติในประเด็นกฎหมายสำคัญ 53 ข้อ รวมถึงออกกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ กฎหมายท่าเรือการค้าเสรีไหหลำ กฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพ กฎหมายความปลอดภัยของข้อมูล ฯลฯ การแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมายประชากรและการวางแผนครอบครัว ฯลฯ

ในปีใหม่นี้ คณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนจะใช้สิทธิในอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจการกำกับดูแล อำนาจในการตัดสินใจ อำนาจการแต่งตั้งและถอดถอน ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ต่อไป