การขยายตัวของเมืองในจีนสู่ขั้นใหม่

(People's Daily Online)วันศุกร์ 17 มีนาคม 2023

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติและหน่วยงานอื่นๆ อีก 18 หน่วยงานของจีนได้ร่วมกันออกเอกสารเกี่ยวกับแนวทางการตั้งถิ่นฐานขนาดใหญ่สำหรับการย้ายถิ่นฐานเพื่อบรรเทาความยากจน โดยรวมไว้ในการพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่เพื่อการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง จะมีการส่งเสริมการพัฒนาแบบบูรณาการของพื้นที่ตั้งถิ่นฐานและเมืองที่สังกัดมากขึ้น ซึ่งเป็นมาตรการที่จำเป็นเพื่อความสำเร็จในการขจัดความยากจนด้วยการย้ายถิ่นฐานของจีน


ประชาชนอ่านหนังสือในร้านหนังสือในเขตซือหมิง เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน
วันที่ 4 มีนาคม 2566 (พีเพิลส์เดลี่ออนไลน์/จู ไห่เผอ)

การพัฒนาให้เป็นเมืองเป็นเส้นทางสู่ความทันสมัย การส่งเสริมการขยายตัวของเมืองมีความสำคัญอย่างมากต่อการประกันประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร พื้นที่ชนบท และเกษตรกร การส่งเสริมการพัฒนาภูมิภาคที่ประสานกัน การขยายอุปสงค์ในประเทศ และผลักดันการยกระดับอุตสาหกรรม

รายงานที่เสนอที่ประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20 ระบุว่า จีนจะใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองใหม่อย่างละเอียด การพัฒนาเมืองใหม่ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และทำงานให้เร็วขึ้นเพื่อมอบที่อยู่อาศัยถาวรในเมืองให้กับผู้มีสิทธิย้ายจากชนบทมาอยู่เขตเมือง ไม่เคยมีประเทศกำลังพัฒนาใดที่มีประชากรมากเท่ากับจีนที่พยายามสร้างกระบวนการพัฒนาเมืองด้วยการบริหารจัดการที่ดี

จีนได้พิสูจน์แล้วว่าจีนไม่สามารถเดินตามรอยการการพัฒนาที่ไร้ประสิทธิภาพและไม่ยั่งยืนของต่างประเทศด้วยการอาศัยเงินกู้ ทำลายสิ่งแวดล้อมและส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างประชากรและที่ดิน เส้นทางนั้นจะพาประเทศไปไม่ถึงไหน

ทศวรรษที่ผ่านมา จีนได้สำรวจเส้นทางการพัฒนาเมืองในรูปแบบใหม่ที่ให้ความสำคัญกับประชาชชนเป็นอันดับแรก ผสานการพัฒนาอุตสาหกรรม แอปพลิเคชันไอที การพัฒนาเมืองและเกษตรกรรมที่ทันสมัย และนำเสนอรูปแบบเชิงพื้นที่ที่ปรับปรุงใหม่ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และการอนุรักษ์วัฒนธรรมจีน

การดำเนินบนหนทางที่ถูกต้องนี้ จะทำให้จีนสามารถขยายอุปสงค์ในประเทศ ปรับปรุงผลิตภาพแรงงาน ทำลายโครงสร้างเศรษฐกิจคู่เมือง-ชนบท และส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน ทั้งยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโลกและระบบนิเวศอีกด้วย


ผู้คนเยี่ยมชมพื้นที่ประวัติศาสตร์ในหนานชาง มณฑลเจียงซีทางตะวันออกของจีน วันที่ 9 มีนาคม 2566
(พีเพิลเดลีออนไลน์/หลี่ จี้)

เมืองเป็นองค์ประกอบหลักที่ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยและเป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ผังเมืองและรูปแบบเชิงพื้นที่ต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มเมืองและปริมณฑลจะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจ ขยายขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ และขับเคลื่อนการพัฒนาระดับภูมิภาค นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญในการชี้นำการพัฒนาเมืองขนาดกลางและขนาดเล็ก ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองเพื่อ แก้ปัญหา“โรคในเมือง” ที่ขัดขวางการพัฒนาของเมือง

ทุกวันนี้ การขยายตัวเมืองของจีนได้เข้าสู่ขั้นใหม่ ซึ่งเป็นช่วงสำคัญที่กำลังเปลี่ยนผ่านการพัฒนาอย่างรวดเร็วไปสู่การกลายเป็นเมืองอย่างสมบูรณ์ การขยายตัวเมืองของจีนจะกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ประสานกันของเมืองขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กที่อาศัยกลุ่มเมืองและเขตเมืองใหญ่ และมุ่งเน้นไปที่ภูมิภาคระดับเขตมากขึ้น จะเป็นกลไกผลักดันการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของประเทศอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หลายเมืองทั่วประเทศจีนพยายามสร้างตัวเองให้เป็นเมืองศิวิไลซ์ระดับชาติ โดยใช้ระบบการปกครองที่มีประสิทธิภาพและตรงเป้าหมาย การขยายตัวของเมืองจำเป็นต้องอาศัยทั้งการขยายตัวทางกายภาพและการเพิ่มศักยภาพของเมือง ควรแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาและตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มต่างๆ


ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2566 แสดงให้เห็นดอกซากุระบานสองข้างถนนในเมืองคุนหมิง
มณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน (พีเพิลส์เดลีออนไลน์/เจิ้ง อี้)

จะต้องมีการปรับปรุงระบบนิเวศของเมืองเพื่อให้ประชาชนมีภูมิทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงามและคงไว้ซึ่งความรักในธรรมชาติ ปรับปรุงระบบสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพดี มีความสุข มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ควรสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเพื่อให้ผู้มีความสามารถมีโอกาสสร้างความสำเร็จด้วยตนเอง แต่ละความพยายามเหล่านี้ล้วนต้องอาศัยศักยภาพการวางผังเมือง การก่อสร้าง และการปกครอง

รูปแบบใหม่ของการเป็นเมืองถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง การส่งเสริมให้ประชาชนชนบทย้ายมาอยู่ในเมืองและสามารถทำงานที่มั่นคงในเมืองยังคงมีความสำคัญที่สุดสำหรับการพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จีนอนุญาตให้ประชากรในชนบทย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในเมืองอย่างถาวร จำนวน 130 ล้านคน

เพื่อเปลี่ยนประชากรชนบทให้กลายเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในเมืองมากขึ้น จีนจำเป็นต้องปฏิรูประบบทะเบียนบ้านอย่างละเอียด ปรับปรุงการศึกษา สุขภาพ และบริการสาธารณะอื่น ๆ และยกระดับทักษะวิชาชีพ เป็นผลให้พวกเขาสามารถเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่และยอมรับชีวิตใหม่ได้อย่างแท้จริง

เมื่อสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี พ.ศ. 2492 มีชาวจีนเพียงร้อยละ 10.6 เท่านั้นที่อาศัยอยู่ในเมือง ขณะนี้ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น ณ สิ้นปี 2565 ได้เพิ่มเป็นร้อยละ 65.2 ประเทศจีนซึ่งเคยมีประชากรในชนบทจำนวนมาก กำลังกลายเป็นเมืองมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน