จีนระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทุกชนิดจากญี่ปุ่น

(People's Daily Online)วันศุกร์ 25 สิงหาคม 2023

จีนระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทั้งหมดที่มาจากญี่ปุ่นตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการที่ญี่ปุ่นปล่อยน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีลงทะเล

กรมศุลกากรจีนระบุในแถลงการณ์ว่าได้ตัดสินใจใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากพิษภัยของสารกัมมันตรังสีที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำเสียจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะของญี่ปุ่นที่ปล่อยลงทะเล เพื่อปกป้องสุขภาพของผู้บริโภคจีนและประกันความปลอดภัยของอาหารที่นำเข้า การตัดสินใจระงับการนำเข้าดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัยด้านอาหารของสาธารณรัฐประชาชนจีน กฎระเบียบว่าด้วยการนำเข้าและส่งออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้ง ความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชขององค์การการค้าโลก

เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรเผยว่าจะติดตามสถานการณ์ที่ญี่ปุ่นปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีลงทะเลและปรับเปลี่ยนมาตรการกำกับดูแลอย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพและความปลอดภัยของอาหารสำหรับผู้บริโภคจีน