จีนมุ่งพัฒนาการเกษตรด้วยเครื่องมืออุปกรณ์อํานวยความสะดวก

(CRI)วันศุกร์ 15 กันยายน 2023

เมื่อเร็ว ๆ นี้ จีนได้ออก “แผนสร้างสรรค์ภาคการเกษตรด้วยเครื่องมืออุปกรณ์อํานวยความสะดวกที่ทันสมัยแห่งชาติ ระหว่างปี 2023-2030” โดยระบุว่า ถึง ค.ศ. 2030 ขนาดของการเกษตรที่ประกอบด้วยการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์อํานวยความสะดวกที่ทันสมัยจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปริมาณการผลิตผักที่ปลูกด้วยเครื่องมืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกนั้นจะเพิ่มขึ้น 40% อัตราการเลี้ยงสัตว์เป็น 83% ของสัดส่วนทั้งหมดของการปศุสัตว์ ส่วนปริมาณการผลิตสัตว์น้ำที่เลี้ยงด้วยเครื่องมืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกคิดเป็น 60% โดยอัตราการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรจะสูงถึง 60% และอัตราการได้มาตรฐานของการสุ่มตัวอย่างผลิตผลการเกษตรที่ใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกเข้าช่วยจะบรรลุถึง 98%

ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกขาดแคลนไร่นาและแหล่งน้ำ การพัฒนาการเกษตรที่อาศัยเครื่องมืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกเข้าช่วยเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำ

ปัจจุบัน ที่ชนบทจีน โรงเรือนกระจกและโรงเรือนพลาสติกได้กลายเป็นสิ่งอำนวยความสะดวก “มาตรฐาน” สําหรับการผลิตทางการเกษตร

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหยดน้ำ การเพาะปลูกแบบไร้ดิน การควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ การใช้เครื่องกลิ้งอัตโนมัติ การใช้เรือนกระจกแบบครอบคลุม ได้ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากสภาพภูมิอากาศ สร้างเงื่อนไขการเจริญเติบโตและการพัฒนาที่เหมาะสมสําหรับผักและผลไม้ที่ปลูกในเรือนกระจก เพื่อให้ผักและผลไม้พ้นจากสภาพ “ฟ้าลิขิต” เทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านการเกษตรช่วยให้การเพาะปลูกสามารถดำเนินการหลายครั้งในรอบหนึ่งปี ปริมาณการผลิตและประสิทธิผลการเกษตรได้เพิ่มขึ้นตามกัน