ปธน.จีนกล่าวสุนทรพจน์ทางโทรทัศน์ต่อที่ประชุมอินเทอร์เน็ตโลกปี 2023 ตำบลอูเจิ้น

(CRI)วันพฤหัสบดี 09 พฤศจิกายน 2023


ภาพจากซินหัว

วันที่ 8 พฤศจิกายน ปธน.สี จิ้นผิงของจีนได้กล่าวสุนทรพจน์ทางโทรทัศน์ต่อที่ประชุมอินเทอร์เน็ตโลกปี 2023 ตำบลอูเจิ้น โดยระบุว่า

จีนสนับสนุนให้การพัฒนามาก่อน เพื่อสร้างสรรค์โลกไซเบอร์ที่อำนวยประโชน์และเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น เพิ่มการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศในสาขาดิจิทัล และเร่งการใช้ประโยชน์จากผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เร่งให้การบริการด้านข้อมูลข่าวสารมีการทั่วถึง ขจัดช่องว่างทางดิจิทัล ปรับปรุงความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นในระหว่างพัฒนาอินเทอร์เน็ต และช่วยให้ประเทศและประชาชนสามารถแบ่งปันผลงานจากการพัฒนาอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น

จีนสนับสนุนให้ร่วมกันตระหนักและรับมือภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างสรรค์โลกไซเบอร์ที่สงบและปลอดภัย เคารพอธิปไตยทางไซเบอร์ เคารพแนวทางการพัฒนาอินเทอร์เน็ตและรูปแบบการกํากับดูแลอินเทอร์เน็ตของทุกประเทศ กระชับความร่วมมือเชิงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางไซเบอร์ปราบปรามการกระทําที่ผิดกฎหมายและอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นรูปธรรม เสริมสร้างความปลอดภัยของข้อมูลและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล รับมือความขัดแย้งของกฎ ความเสี่ยงทางสังคม และความท้าทายทางจริยธรรมที่เกิดจากการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม จีนพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อปฏิบัติตามข้อริเริ่มว่าด้วยการจัดการบริหารปัญญาประดิษฐ์ของโลก และส่งเสริมให้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ อย่างปลอดภัย

จีนสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอารยธรรมและสร้างสรรค์โลกไซเบอร์ที่เท่าเทียมกันและครอบคลุมมากขึ้น เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและการสนทนาออนไลน์ ส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันและความสนิทสนมระหว่างประชาชนของทุกประเทศ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของอารยธรรมที่แตกต่างกัน และส่งเสริมค่านิยมร่วมกันของมนุษยชาติ โดยเสริมสร้างอารยธรรมออนไลน์ ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมออนไลน์คุณภาพสูง แสดงผลสําเร็จด้านอารยธรรมมนุษย์อย่างเต็มที่ ส่งเสริมการสืบทอดและการพัฒนาอารยธรรมอย่างแข็งขัน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์บ้านเรือนทางจิตวิญญาณออนไลน์

อนึ่ง การประชุมสุดยอดอินเทอร์เน็ตโลกประจำปี 2023 ตำบลอูเจิ้นจัดขึ้นที่ ตำบลอูเจิ้น มณฑลเจ้อเจียงระหว่างวันที่ 8 ถึง 10 พฤศจิกายน โดยมีหัวข้อว่า “การสร้างโลกดิจิทัลที่ครอบคลุม อำนวยประโยชน์ และยืดหยุ่น ร่วมกันสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันในไซเบอร์สเปซ”