กว่า 130 ประเทศลงนามปฏิญญาว่าด้วยปฏิบัติการด้านอาหาร เกษตรกรรม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการประชุม COP28

(CRI)วันจันทร์ 04 ธันวาคม 2023


ภาพจากซินหัว

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ในการประชุมสมัชชาภาคีครั้งที่ 28 ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP28) มีมากกว่า 130 ประเทศได้ลงนามในปฏิญญาว่าด้วยปฏิบัติการด้านอาหาร เกษตรกรรม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในที่ประชุม 134 ประเทศได้ลงนามในปฏิญญาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ว่าด้วยระบบอาหารที่มีความยืดหยุ่น การเกษตรกรรมที่ยั่งยืน และปฏิบัติการด้านสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อจัดการกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก ในขณะเดียวกันก็ปกป้องชีวิตและการใช้ชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุดของโลก อันเป็นหนึ่งในเนื้อหาหลักของวาระระบบอาหารของ COP28

ตามรายงาน ทุกประเทศที่ลงนามในปฏิญญา เป็นตัวแทนของประชากรรวมทั้งสิ้น 5700 ล้านคน 70% ของกำลังการผลิตอาหารของโลก และ 76% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบอาหารทั่วโลก

นอกจากนี้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นประเทศประธานการประชุม COP28 ยังได้ประกาศว่า ประชาคมโลกได้ระดมเงินทุนมากกว่า 2500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหาร ขณะเดียวกันก็พยายามที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกำลังพัฒนานวัตกรรมระบบอาหาร เป็นต้น