เปิดการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติสมัยที่ 6

(CRI)วันพุธ 28 กุมภาพันธ์ 2024

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ การประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 6 เปิดฉากขึ้นที่กรุงไนโรบี เคนยา โดยมีผู้แทนกว่า 4,000 คนจากประเทศต่างๆ มาร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการควบคุมดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก ภายใต้กรอบพหุภาคี

การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม ภายใต้หัวข้อหลักคือใช้ปฏิบัติการที่มีประสิทธิผล มีความอดทน และมีความยั่งยืน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียด้านความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และการก่อเกิดมลพิษ

แหล่งข่าวแจ้งว่าในวาระ 5 วันของการประชุม ผู้เข้าร่วมจากประเทศต่างๆ ที่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับรัฐมนตรี ผู้นำด้านการพาณิชย์ นักวิทยาศาสตร์ และบุคคลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จะพิจารณามติและลงมติหลายประการ รวมทั้งอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาทางสังคมต่างๆ เช่น การรับมือกับวิกฤตสิ่งแวดล้อม ความยากจนที่จะเกิดขึ้นตามมา และช่องว่างที่กว้างขึ้นระหว่างคนรวยกับคนจนที่เกิดจากวิกฤตดังกล่าว

การประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติเป็นกลไกการตัดสินสูงสุดสำหรับปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการดำเนินการร่วมในระดับโลก ในการจัดการกับความท้าทายต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มลพิษ การเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ และอื่นๆ