จีนมีสถานีฐาน 5G มากกว่า 3.5 ล้านแห่ง

(People's Daily Online)วันจันทร์ 08 เมษายน 2024

ข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีนเผยว่า จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 จีนมีสถานีฐาน 5G มากกว่า 3.5 ล้านแห่ง การเติบโตของสถานี 5G ทำให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ มีการใช้เทคโนโลยี 5G เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลและเศรษฐกิจที่แท้จริงก็ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว

ข้อมูลจากกระทรวงฯ เผยว่าเทคโนโลยีดิจิทัลได้ถูกนำไปใช้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในภาคส่วนต่าง ๆ มีการบูรณาการเทคโนโลยี 5G เข้ากับหมวดหมู่เศรษฐกิจที่สำคัญ 71 หมวดหมู่ของจีน ตั้งแต่เหมืองอัจฉริยะไปจนถึงโรงงานอัจฉริยะและโลจิสติกส์

นายจ้าว จื้อกั๋ว หัวหน้าวิศวกรกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีนกล่าวว่ากระทรวงฯ จะยังคงส่งเสริมให้อุตสาหกรรมต่างๆเปลี่ยนมาเป็นดิจิทัลและดำเนินการริเริ่มให้ปัญญาประดิษฐ์กลายเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการดำเนินงาน (AI Plus) เพื่อเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งจะมีการส่งเสริมและพัฒนาการประยุกต์ใช้ 5G เพื่อสร้างนวัตกรรมและผลลัพธ์ในทางบวกมากขึ้น