บทวิเคราะห์: จีนชี้ “ประชาธิปไตยปลอม ของไล่ ชิงเต๋อ ช่วยให้ไต้หวันเป็นเอกราช” เป็นเรื่องหลอกประชาคมโลก

(CRI)วันจันทร์ 27 พฤษภาคม 2024

คำกล่าวเมื่อวันที่ “20 พ.ค.” ของนายไล่ ชิงเต๋อ ผู้นำไต้หวันพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า “ประชาธิปไตย” อวดอ้างว่าไต้หวันเป็นจุดเด่นของระบอบประชาธิปไตยโลก เป็นฟันเฟืองสำคัญของประชาธิปไตยของทั่วโลก ต้องการที่จะให้ทั้งโลกมองว่าการแบ่งแยกไต้หวันให้เป็นเอกราชเป็นเรื่องที่เป็นธรรมโดยอ้างคำว่าประชาธิปไตยเพื่อสอดรับกับบริบทความต้องการคัดค้านจีนของนักการเมืองสหรัฐฯ และประเทศตะวันตก และต้องการหาผู้สนับสนุนให้ตัวเองมากยิ่งขึ้น

จีนมองว่าไม่ว่านายไล่ ชิงเต๋อ จะพูดอะไรก็ตามก็ไม่สามารถปิดบังข้อเท็จจริงที่เป็น “ประชาธิปไตยปลอมและแบ่งแยกไต้หวันให้เป็นเอกราช” และไม่สามารถปรับเปลี่ยนข้อเท็จจริงที่แข็งแกร่งเสมือนเหล็กที่ว่าไต้หวันเป็นไต้หวันของจีนได้

นายไล่ ชิงเต๋อกล่าวในคำปราศรัย “20 พ.ค.” ว่า สองฟากฝั่ง “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน” ซึ่งเป็น “คำพูดที่ว่าสองประเทศ” โดยถูกสื่อมวลชนของแผ่นดินใหญ่และไต้หวันประณามอย่างรุนแรง จีนมองว่าไม่ว่านายไล่ ชิงเต๋อ จะพูดให้ไต้หวันเป็นเอกราช” แบบไหนก็ตาม ก็ไม่สามารถบิดเบือนข้อเท็จจริงและเปลี่ยนแปลงสภาพในปัจจุบันของความสัมพันธ์ระหว่างสองฟากฝั่งได้

มองในแง่กฎหมาย เอกสารที่มีอิทธิพลทางกฎหมายสากลหลายฉบับเช่น “แถลงการณ์ไคโร” “ปฏิญญาพ็อทซ์ดัม”เป็นต้น ล้วนแต่กำหนดอธิปไตยที่จีนมีต่อไต้หวันอย่างชัดเจนทั้งสิ้น ถึงแม้มีเหตุผลที่อิทธิพลภายนอกแทรกแซงและทำลายจึงทำให้สองฟากฝั่งช่องแคบไต้หวันไม่สามารถรวมเป็นเอกภาพก็จริง แต่ข้อเท็จจริงที่แผ่นดินใหญ่และไต้หวันเป็นจีนเดียวกันนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของจีนไม่เคยแบ่งแยกและไม่สามารถแบ่งแยกได้

ในปี 1971 การประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่ 26 ผ่านมติหมายเลข 2758 ด้วยเสียงสนับสนุนข้างมาก แก้ไขปัญหาสิทธิ์ผู้แทนในสหประชาชาติของทั่วทั้งประเทศจีนที่รวมถึงไต้หวันจากแง่มุมการเมือง กฎหมายและกฎระเบียบอย่างสิ้นเชิง และกำหนดอย่างชัดเจนว่า จีนมีที่นั่งในสหประชาชาติเพียงที่เดียว ไม่มีปัญหาที่ว่า “สองประเทศจีน” และ “หนึ่งจีนหนึ่งไต้หวัน” หลักการจีนเดียวเป็นความเห็นพ้องต้องกันที่ทั่วไปและหลักการพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประชาคมโลก

ทั่วโลกมี 183 ประเทศสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนโดยอยู่บนพื้นฐานหลักการจีนเดียว เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลหลายประเทศ นักการเมืองหลายคนกล่าวย้ำถึงหลักการจีนเดียว และแสดงความเห็นชอบที่ว่าไต้หวันเป็นส่วนที่แบ่งแยกไม่ได้ของจีน คัดค้านพฤติกรรมที่แบ่งแยกไต้หวันให้เป็นเอกราชและแทรกแซงกิจการภายในของจีนทุกรูปแบบนี่คือเรื่องจริงที่ต้องยอมรับ